مدیریت با هوش اخلاقی
امیرشفیعی و مجتبی احمدی

 
محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری اخلاقی، هوش، زیرا می تواند مرز بین خودشیفتگی و خوب برای توصیف Nvdvsty. تحقیقات نشان می دهد که رشد رفتار اخلاقی از رهبران خود را با نشان می دهد، یک رابطه مستقیم است. این به این معنی که رفتار رهبری است رفتار رهبری چند بعدی و متفاوت، با سطوح مختلف رشد اخلاقی به آن مربوط است.  برای اولین بار اصطلاح هوش اخلاقی در روانشناسی توسط Bvrba وارد زمین میشه. هوش او، ظرفیت اخلاقی برای درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و رفتار و عمل آنها را به درستی و به درستی تعریف شده درجهت. هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و حقوق مدنی Vsadqanh است. در جهان امروز، تنها رهبران با هوش اخلاقی بالا، سازمان ها می توانند اعتماد که تعهد به ایجاد پایه ای برای تجارت و درست است و. تجربه در مدیریت کسب و کار ایالات متحده آمریکا، ژاپن و بسیاری از موسسات خصوصی و شرکتهای کارآفرینی، نشان داده است که رفتار اخلاقی تنها به درستی کار نمی کند، اما کار درست است. همچنین، تحقیقات انجام شده در بیش از 100 شرکت نشان داد تأثیر زیادی بر هوش سازمانی عملکرد مالی اخلاقی است.


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 19 آذر1392 | 12:41 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |

هوش معنوی چه کاربردهایی دارد؟

هوش معنوی یا SQ را می توان همان توانایی دانست که به ما قدرتی می دهد و رویاها و تلاش و کوشش برای به دست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزش ها را در فعالیت هایی را که بر عهده می گیریم در بر می گیرد. هوشی که به واسطه آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی و مهم در زندگی مان می پردازیم و به وسیله آن در زندگی خود تغییراتی را ایجاد می کنیم. با استفاده از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم.

 


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 5 آذر1390 | 21:36 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |

بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی­های

سازمان­های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت

صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگیهای سازمان­های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت سایپا یدک به تعداد ۱۰۴ نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» ۸۲ نفر برآورد گردیده است که این تعداد به شیوه تصادفی طبقه­ای ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده مشتمل بر 25 گویه و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی «آلبرخت» مشتمل بر 35 گویه در طیف 5 درجه­ای لیکرت بوده است. ضریب آلفای هر دو پرسشنامه در نمونه­ای 30 نفره به ترتیب برابر با 0.92 و 0.94 برآورد گردیده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که بین میزان برخورداری از مولفه­های سازمان­های یادگیرنده با مولفه­های هوش سازمانی مدیران در شرکت سایپا یدک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داده است که از میان مولفه های سازمان یادگیرنده، به ترتیب مهارت­های تفکر سیستمی، چشم­انداز مشترک، مهارت­های فردی، یادگیری تیمی و در نهایت مدل­های ذهنی پیش­بینی کننده­های مناسبی برای هوش سازمانی مدیران شرکت سایپا یدک خواهند بود.

 

واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، هوش سازمانی، سایپا یدک.

منبع: فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی. سال اول. شماره چهارم.


 


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی

تاريخ : شنبه 5 آذر1390 | 20:56 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |

 هوش فرهنگی؛ سازگاری با ناهمگون‌ها

محمدجواد نائیجی و منصوره عباسعلی زاده

رشد روزافزون تعاملات و مبادلات بین المللی و ناهمگونی نیروی کار، توجه بسیاری از صاحب‌نظران مدیریت و کسب وکار را به شناسایی و تقویت قابلیت هایی که به حضور اثربخش در محیط‌های بسیار پیچیده و پویای جهانی بینجامد، معطوف کرده است. در میان این قابلیت ها، هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجهه مناسب با موقعیت های چندفرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی کمک می کند با درک سریع و صحیح مولفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم. در این مقاله‌، ضمن بررسی هوش فرهنگی در قالب ابعاد سه گانه شناختی، رفتاری و احساسی-انگیزشی، الگویی ارائه می کنیم که می تواند در شناخت سبک رفتاری و شخصیتی مدیران از لحاظ قابلیتهای هوش فرهنگی مفید واقع شود‌. ضمن آنکه با تاکید بر اکتسابی بودن هوش فرهنگی، گامهایی در راستای تقویت آن پیشنهاد می دهیم.

 


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی ، فــــــرهنگ سازمانــــــی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 9 تیر1390 | 11:56 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |

مديريت و رهبری با هوش هيجانی

مرضيه مختاری پور و دکتر سيد علی سيادت

 

 

رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجاني است. هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانهاي و احساسات در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. با توجه به اهميت هوش هيجاني درمديريت، اين مقاله به بررسي ابعاد هوش هيجاني درمديريت، رشد وتوسعه رهبري درمحيط کارو روش آموزش هوش هيجاني درسازمان مي‌پردازد.

 


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1 آبان1387 | 9:8 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |

  هوش فرهنگی نياز مديران در قرن تنوع  

مرجان فياضی و هدی جان نثار احمدی

 

 

در ميان مهارتهاي مورد نياز قرن 21 ، توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي حائز اهميت است. محيط کار جهاني، نياز به افرادي دارد که به فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. براي اين منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. توانايي فرد براي تطبيق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در يک محيط متفاوت فرهنگي، معرف هوش فرهنگي است. هوش فرهنگي، منبع بالقوه اي براي ايجاد مزيت رقابتي است.

 


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن1385 | 3:1 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |

هوش هيجاني و رهبري سازمان
مترجم: سيروس آقايار

 

ما احساسات خودمان را در كار دخالت مي دهيم و كار نيز در ما احساسات بوجود مي آورد. بررسيهاي متعدد اخير درباره رهبران سازمان براين نكته تاكيد دارد كه رهبران از چه راههايي با احساسات خودشان و احساسات ديگران برخورد مي كنند يعني چطور از هوش هيجاني استفاده مي كنند. مطالعات اخير نشان مي دهد رهبران سازماني كارآمد از هوش هيجاني بالايي برخوردارند.

 


موضوعات مرتبط: هـوش هیجانـــی، فرهنگــی و عاطفــی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 28 آذر1384 | 10:10 | نویسنده : امیرحسین محمدداودی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.